மூடனாகவும் புத்திசாலியாகவும் இருக்க முடிந்தவனே அறிவாளி

0
81

மூடனாகவும் புத்திசாலியாகவும் இருக்க முடிந்தவனே அறிவாளி

மூடனாகவும்,

புத்திசாலியாகவும்

இருக்க

முடிந்தவனே

அறிவாளி…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here